Veel mensen zijn slechts bezig met het doorbrengen van de tijd. Dat verandert als men zichzelf een doel stelt tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Vanuit dat inzicht formuleerde ik met enkele anderen in 2017 de volgende missie.

Missie

 Door scholing bevorderen dat meer mensen bezig zijn met bewust waarnemen, denken en oordelen, en die daarop gebaseerd besluiten nemen en handelen.

Zo’n doel geeft zin aan je leven en richting aan je doen en laten. Je verplicht jezelf te zoeken naar wegen en middelen om daaraan vervolg te geven. Dat blijkt in de praktijk vaak moeilijker dan aanvankelijk gedacht. Het betekent het gaan van niet gebaande paden. Vanuit daarmee eerder opgedane ervaringen is het boek Over begrijpen en beslissen ontstaan. Voor wereldverbeteraars worden in dat boek de volgende noodzakelijke elementen belicht.

  1. Filosofie in dienst van het alledaagse
  2. Strategiebepaling door koers zoeken
  3. Initiatiefkunde in de zin van het ontwerpen en regisseren van veranderprocessen

Te onderscheiden ontwikkelingsstappen:

Toekomstbeeld

Gegeven de bovenstaande missie hebben wij oud-deelnemers aan leergangen gevraagd het boek te beoordelen. Vrijwel unaniem geven zij aan met de inhoud zeer tevreden te zijn. Naar aanleiding van de vraag of het boek op zichzelf kan staan voor nieuwe lezers adviseren zij toch aanvullende scholingsmogelijkheden te gaan bieden. Dit om de toegankelijkheid van deel I te vergroten. Dat doen we in de vorm van YouTube filmpjes. Vanuit hun eigen ervaring prevaleert echter naar hun zeggen behandeling in studiegroep verband.

Opmerkelijk is dat dit onderzoek onder circa vijftig oud-deelnemers bevestigt wat door de eeuwen heen binnen de geesteswetenschap wordt gesteld, namelijk dat een scholingsweg die leidt tot meer houvast in onszelf, noodzakelijk een individuele en een sociale component bevat. Al doende is en wordt door ons gewerkt aan realisatie van een gewenst toekomstbeeld van scholingsactiviteiten. We zijn op weg.